artspace and cafe

yoshimasu
tanikawa
aono
shimizu
kobayashi